Sood Matrimony
Sidh Shri Baba Balak Nath Ji ki Aarti


Om Jai Kaladhari Hare, Swami Jai Pauna Hari Hare..... Bhakat Jano Ki Naiya, Dass Jano ki Naiya Bhav Se par kare ..... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare
Balak Umar Suhani, Naam Balak Natha, Swami Jai Naam Balak Natha Amar Huye Shankar Se, Sunkar Amar Gatha .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare
Sees Pe Bal Sunihari, Gal Rudarkshi Mala, Swami Jai Gal Rudarkshi Mala Haath Me Jholi Chimta, Assan Mirgshala ..... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare
Sundar Seli Singi, Veragan Sohe, Gau Palak Rakhwala, Bhagtan da Man Mohe .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare
Aang Bhabut Ramayi, Murati Prabhu Rangi, Swami Murati Prabhu Rangi, Bhaiy Bhajan Dukh Nasak, Bhartari Ke Sangi ..... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare
Rot Chadat Raviwar Ko, Phal Phul Mishri Mewa, Swami Phal Phul Mishri Mewa, Dhoop Deep Kundun Se, Aanand Sidh Dewa .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare
Bhagtan Hitt Avtar Leyo, Prabhu dekh ke kalu kala, Prabhu dekh ke kalu kala... Dusat Daman Shatru Ghan, Dianan Pritpala .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare
Baba Balak Nath Ji Ki Aarti, Bhagto Nit Gao, Santo Nit Gao, Sukh Sampti Pao .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

footer
Copyright © 2013 - Sood Matrimony . All Rights Reserved.